توضیحات دوره:

بهترین ارتباط میان کاربران و محیط کار را آرگونومی می گویند.

رعایت اصول آرگونومی سبب کاهش ضایعات چشمی، سر درد و کمر درد کاربران رایانه ها می شود.

به بالای صفحه بردن