مقصود این استاندارد سیستم مدیریت برای مدیریت دانش، پشتیبانی از سازمان ها برای ایجاد یک سیستم مدیریتی است که خلق ارزش از طریق دانش را به گونه ای اثربخش ترویج و آن را امکان پذیر کند.

 

به بالای صفحه بردن