توضیحات دوره:

این استاندارد،یک سیستم مدیریت کیفیت را پیشنهاد میدهد که به خوبی تعریف شده و مبتنی بر چهارچوبی است که مفاهیم اساسی، اصول، فرآیندها و منابع تعیین شده مرتبط با کیفیت را به منطور کمک به سازمانها برای تحقق اهداف آنها منسجم میکند. این استاندارد برای تمام سازمانها بدون در نظر گرفتن اندازه، پیچیدگی یا الگوی کسب و کار کاربرد دارد.

به بالای صفحه بردن