وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
120000 تومان

توجه: لطفا بعد از قبولی در آزمون، گواهینامه خود را بلافاصله از همان صفحه دانلود نمایید.

مشخصات دوره

مدت دوره: 12 ساعت

شهریه دوره: 120000 تومان

گواهی نامه معتبر دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

————————————————————————————————————————–

توضیحات دوره

وﺟﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺛﺮ و ﺻﺤﯿﺢ، ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺷـﻤﺮده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن از ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮان را ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺴﺖ. دوره آﻣﻮزﺷﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﺮاي ﺗﻘﻮﯾـﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ داﻧـﺶ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣـﺪﯾﺮان و ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

به بالای صفحه بردن