معرفی شرکت

آموزش صحیح به پرسنل همانند ورود خون تازه به رگهای سازمان است. اثر بخشی دوره های آموزشی در بیان بسیار ساده یعنی استفاده مطلوب و حداکثر از خونهای وارده به سازمان است. کارآیی و اثر بخشی به موارد زیر مرتبط می گردد: اجرای دوره با بالاترین کیفیت تناسب جزوات آموزشی با سرفصل تعیین شده بهره …

معرفی شرکت ادامه مطلب »